Christmas Greetings | Kersgroete – Dr Willie Cilliers, President George Business Chamber

Dr. Willie Cilliers - George Business Chamber President

Dr. Willie Cilliers – George Business Chamber President

Kersgroete

Die maand Desember het aangebreek en vir besighede kan dit ‘n heerlike vakansie inhou met kantore wat sluit, of dit beteken dat besighede regmaak vir hul beste besigheidsmaand van die jaar. Wat ook al jou omstandighede, geniet elke oomblik daarvan.

Vir George Sakekamer was dit inderdaad ‘n besonderse jaar met die aanwysing as die beste AHi Sakekamer in Suid Afrika vir 2014. Hierdie erkenning kom saam met n jaar van harde werk vanuit die Sakekamer personeel en bestuur, asook die verbintenis van ons lede.   Sonder ons lede besighede en borge sou dit nie moontlik gewees het om die jaar op so ‘n hoogtepunt af te sluit nie.

Die sluiting van vennootskappe met die AHi, Eden FM, George Munisipaliteit, Thembalethu Business Partnership, asook Uniondale Sakekamer, met die klem op opleiding en ontwikkeling van entrepreneurs, was inderdaad ook n hoogtepunt van die jaar. Suksesvolle besighede is gevestig en maak alreeds ‘n verskil in George se ekonomie.

Alle aanduidings is daar dat besighede in George ‘n positiewe groei in hul besigheid ervaar en die George Sakekamer is gereed om die plaaslike ekonomie te ondersteun om hierdie groei voort te sit.  Die AHi se nasionale kongres word in 2015 in George aangebied en daar word beplan om George en die Suidkaap bekend te stel aan nasionale asook internasionale beleggers. Die nuwe GO GEORGE busdiens gaan ook vir seker ‘n positiewe invloed op ons ekonomie teweeg bring.

Alle besoekers wat ons pragtige George oor die feesseisoen kom besoek wil ek hartlik verwelkom en vertrou dat u ervaring ook positief sal wees. U is ‘n belangrike skakel in ons ekonomie en ons wil u graag dien met uitstekende diens en vriendelikheid. George is oop vir besigheid en sal graag aan u behoeftes wil voldoen.

Ter afsluiting wil ek van die geleentheid gebruik maak om alle besighede, inwoners, en besoekers aan George, ‘n besonderse kerstyd toe te wens. Mag u hierdie tyd gebruik om kwaliteit tyd saam met u gesin en vriende te bestee.   My besonderse dank ook aan Ingrid Cronje, Mary-Ann Loose en die Uitvoerende bestuur van die Sakekamer vir jul toegewyde diens aan die sakegemeenskap oor die afgelope jaar.

My wens is dat alle besighede, klein en groot, sal hande vat en 2015 inderdaad die jaar sal wees wat George se ekonomie dramaties gegroei het en ook werk geskep het vir hooplose werksoekers.

Mag u die seëninge van Ons Hemelse Vader ervaar.

Christmas Greetings

The month of December has arrived and for businesses this may mean a lovely holiday, with offices closing, or it can mean that businesses are preparing for their best business month of the year. Whatever your circumstances, enjoy each moment for what it is!

For the George Business Chamber it was indeed an exceptional year with the award as the best AHi Business Chamber in South Africa for 2014 as the highlight. This award comes together with a year of hard work on the part of the chamber personnel and management as well as through the commitment and support of our members. Without the contribution of our member businesses and sponsors it would not have been possible to conclude the year on such a high note.

The successful negotiation of partnerships with the AHi, Eden FM, George Municipality, Thembalethu Business Partnership, as well as the Uniondale Business Chamber, with the emphasis on training and development of entrepreneurs, was indeed also a major highlight of the year. Successful businesses were established and are already making a difference in the economy of George.

All indications are that businesses in George are experiencing positive growth in their businesses and the George Business Chamber is ready to support the local economy in sustaining this growth. The AHi national congress of 2015 will be held in George and we plan to positively promote George and the Southern Cape to national and international investors. The new GO GEORGE bus service will also have a definite positive influence on our economy.

I would like to extend a hearty welcome to all visitors to our beautiful city of George over the festive season and trust that your experience will also be a positive one. You are a key link in our economy and we want to serve you with exceptional service and friendliness. George is open for business and looks forward to meeting your needs and expectations.

Finally, I would like to take this opportunity to wish all businesses, residents, and visitors, a special Christmas season. May this be a period of quality time spent with family and friends. My special thanks also go to Ingrid Cronje, Mary-Ann Loose, and the Executive of the Business Chamber for their dedicated service to the business community during the past year.

My wish is that all businesses, small and large, will join hands in making 2015 the year in which the economy of George will grow dramatically and also create jobs for work seekers wishing to make a meaniful contribution to the growth of the economy of George.

May you experience the blessings of our Heavenly Father, especially over the Season!

willie-sig

Share Button